Regulamin serwisu internetowego 4the.best

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1

Serwis internetowy, zwany też Sklepem Internetowym dostępny pod adresem: https://4the.best/ jest platformą prowadzoną przez Simple Day S.A., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, KRS 0000928563 NIP 1231286824 REGON 147252437.

1.2

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3

Definicje:

1.3.1

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

1.3.3

Dostawca – oznacza podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
– InPost S.A., ul. Wielicka 28, BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków

1.3.4

Formularz rejestracji – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.5

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.6

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

1.3.7

Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną i/lub która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.8

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.9

Konto Klienta – oznacza prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.

1.3.10

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę oganizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.3.11

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

1.3.12

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

1.3.13

Sprzedawca – oznacza Simple Day S.A., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno.

1.3.14

Strona Internetowa – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą pod adresem: https://4the.best/

1.3.15

Towar – oznacza produkt znajdujący się w ofercie asortymentowej Sprzedawcy dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu

1.3.16

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.17

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.18

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

1.4

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

1.5

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

1.6

Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klientów pod adresem https://4the.best/regulamin i jest dostępny w każdym czasie i bez ograniczeń.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

2.1

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Recenzja Towarów, Newsletter.

2.2

Konto – usługa elektroniczna Konta jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym.

2.3

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór pola „Zarejestruj się”. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

2.4

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Simple Day S.A., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno. Sprzedawca usunie Konto Klienta niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.

2.5

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa elektroniczna prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

2.6

Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta.

2.7

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam i płacę”.

2.8

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.9

Recenzja Towarów – z możliwości zamieszczania opinii o Towarach mogą korzystać zarejestrowani Klienci. Usługa elektroniczna Recenzji Towarów polega na umożliwieniu Klientom publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (postów) dotyczących zamówionych Towarów.

2.10

Usługa Elektroniczna Recenzja Towarów świadczona jest nieodpłatnie. Usługa może mieć charakter jednorazowy lub powtarzalny. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania recenzji Towarów.

2.11

Zamieszczając posty oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane posty nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2.12

Korzystając z usług elektronicznych Klient nie jest uprawniony do:

2.12.1

zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

2.12.2

zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym,

2.12.3

ponadto zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:
– zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
– naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
– posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
– pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy,
– naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

2.13

Sprzedawca ma prawo usuwania treści, które nie spełniają warunków określonych niniejszym Regulaminem.

2.14

Newsletter – usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę Klientowi na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji wiadomości w formie elektronicznej, zawierającej informacje o nowych towarach lub usługach dostępnych w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

2.15

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Simple Day S.A., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno.

2.16

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to:

2.16.1

dostęp do Internetu,

2.16.2

dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,

2.16.3

dostęp do przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „Cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

2.17

Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej lub usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

2.18

Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

2.19

Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2.20

Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

2.21

Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2.22

Reklamacje związane z usługami elektronicznymi mogą być składane przez Klienta w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Simple Day S.A., ul.Sienkiewicza 7B, 43-100 Tychy.

2.23

Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać co najmniej następujące dane:

2.23.1

oznaczenie Klienta,

2.23.2

przedmiot reklamacji,

2.23.3

okoliczności uzasadniające reklamację.

2.24

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji usługi elektronicznej w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY.

3.1

Informacje o Towarach zawarte na Stronie Internetowej, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.

3.2

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej.

3.3

Klient ma możliwość składania Zamówień na Stronie Internetowej za pomocą Formularza zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient musi mieć dostęp do aktywnej poczty elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za błędnie podany przez Klienta adres e-mail w Formularzu zamówienia.

3.4

Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym zgodnie z punktem 2.7.

3.5

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła, na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o którym mowa w punkt 3.1. powyżej.

3.6

Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem “kliknięcia” przez Kupującego przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w Formularzu zamówienia oraz wysłania wiadomości e-mail przez Sprzedawcę o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.7

W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, Klient jest informowany na Stronie Internetowej o łącznej cenie zamawianego Towaru uwzględniającej podatek oraz o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

4. PŁATNOŚCI ZA TOWARY.

4.1

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

4.1.1

Gotówką za pobraniem – w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po skompletowaniu zamówienia. Klient uiszcza opłatę kurierowi przy odbiorze przesyłki z Towarem,

4.1.2

Elektroniczny przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności online PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta,

Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

4.1.3

Elektroniczny przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności online Przelewy24, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań – w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta,

Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

5. DOSTAWA TOWARÓW.

5.1

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2

Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi na terenie Polski do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

5.3

Termin dostawy jest liczony po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatność informacji o realizacji płatności przez Klienta. W przypadku pobrań, termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

5.4

Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem Dostawcy na wskazany w zamówieniu adres zamieszkania/siedziby lub inny wybrany adres w Polsce. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta, w momencie składania zamówienia.

5.5

W przypadku wydłużenia czasu dostawy ponad czas określony w punkcie 5.2. Regulaminu, Klient może anulować zamówienie.

5.6

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5.7

Dokonując odbioru Towaru, Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

5.8

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

5.9

Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

5.10

W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca może dochodzić od Klienta naprawienia szkody, jaką poniósł wysyłając przesyłkę, która nie została odebrana.

5.11

Sprzedawca nie realizuje wysyłek do skrytek pocztowych.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KONSUMENTA.

6.1

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej niebędącej Dostawcą w posiadanie Towaru.

6.2

Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

6.3

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

6.4

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.5

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.6

Wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania tutaj.

6.7

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.8

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.9

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.10

Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy według wyboru Konsumenta na adres: Simple Day S.A., ul.Sienkiewicza 7B, 43-100 Tychy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

6.11

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu Towaru.

6.12

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.13

W przypadku zakupu zestawu nie jest możliwy zwrot pojedynczego opakowania suplementu. W takiej sytuacji należy zwrócić cały zestaw. Zakup zestawu oznacza, że w przypadku ewentualnej reklamacji lub zwrotowi podlega wyłącznie cały zestaw. 

7.1

Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów, w tym dotyczące przebiegu realizacji zamówienia, należy składać pocztą na adres Sprzedawcy: Simple Day S.A., ul.Sienkiewicza 7B, 43-100 Tychy lub e-mail na adres: [email protected]

7.2

W przypadku wykrycia wady należy odesłać wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres wskazany w punkcie 6.11 według wyboru Klienta oraz dokonać zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z punktem 7.1, które powinno zawierać co najmniej następujące dane:

7.2.1

oznaczenie Klienta i zamówienia,

7.2.2

przedmiot reklamacji,

7.2.3

okoliczności uzasadniające reklamację.

7.3

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

8.1

Po bezskutecznym wyczerpaniu procedur reklamacyjnych oraz po uzyskaniu zgody Sprzedawcy, Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl

9. POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

9.1

Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy w pamięci urządzenia końcowego Klienta.

9.2

Więcej informacji na temat plików cookies jakie używa i przetwarza Sprzedawca znajduje się pod adresem: https://4the.best/pl/info/polityka-prywatnosci.html

10. DANE OSOBOWE.

10.1

Administratorem Danych Osobowych Kupującego jest Sprzedawca: Simple Day S.A., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno

10.2

Więcej informacji na temat danych osobowych jakie przetwarza Sprzedawca znajduje się pod adresem: https://4the.best/polityka-prywatnosci/

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

11.1

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów wolnych od wad.

11.2

W przypadku wszelkich wad Towarów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c. (Dz. U. Nr 16, poz. 93).

11.3

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

11.4

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

12.2

Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności:

12.2.1

istotną zmianę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,

12.2.2

zmianę danych adresowych,

12.2.3

zmianę firmy (nazwy) Sprzedawcy,

12.2.4

zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,

12.2.5

zmianę techniczną dotyczącą funkcjonowania Sklepu Internetowego,

12.2.6

zmianę obowiązujących przepisów prawa.

12.3

O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym.

12.4

Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12.5

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

12.6

W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

12.7

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

12.8

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Umów Sprzedaży i umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

12.9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2018 r.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.